Gabrielas Koukalová
 • +420 730 588 924
 • gabi@rodinnamaklerka.cz
Kontakt

Gabrielas Koukalová
 • +420 730 588 924
 • gabi@rodinnamaklerka.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti a návštevníci webu,

děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Pokud jste návštěvníkem na mém webu www.RodinnaMaklerka.cz, odběratelem novinek nebo mým klientem, svěřujete mi své osobní údaje.

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek či v komunikaci se mnou cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, na kterou při mých obchodních procesech beru zřetel.

Vaše data jsou u mne v bezpečí – vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi nakládám a zpracovávám je v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratou GDPR.

Účelem této stránky (tohoto dokumentu) je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout vám srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Dozvíte se zde zejména:

 1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat;
 2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám;
 3. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje;
 4. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

Jen pro úplnost uvádím, že předpokládám, že veškeré údaje, které mi sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete mě o ní bez zbytečného prodlení informovat, abych i já mohla zjednat nápravu.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se a nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: gabi@rodinnamaklerka.cz

1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

Jsem správce osobních údajů na webu www.RodinnaMaklerka.cz a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Společnost Rodinná Makléřka s.r.o, IČ: 08266468 se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno (dále jen „správce„), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 112576
kontaktní e-mail: gabi@rodinnamaklerka.cz, kontaktní telefon: +420 730 588 924, mé webové stránky: www.RodinnaMaklerka.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami svěříte.

V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger).

Zpracovávám i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Nepracuji s citlivými osobními údaji. Citlivý údaj je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.

Osobní údaje, které zpracovávám:

 • identifikační údaje: například jméno a příjmení, akademický titul, váš rodinný stav, pohlaví, obchodní firma, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, podpis;
 • kontaktní údaje: například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa, fakturační adresa, sídlo společnosti bankovní spojení;
 • údaje o službách: informace o poskytnutých či objednaných službách, a další údaje, které s poskytnutím služby souvisí (např. údaje o nemovitých věcech)
 • údaje z komunikace mezi vámi a mnou, údaje související se sjednáváním a plněním smluv o postynutí realitních nebo jiných služeb;
 • fotografie, na které jste zobrazeni, a videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni.

Cookies

Brouzdáte-li na mém webu, zaznamenávám vaši IP adresu a sadu souborů cookies. To jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, které umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či jejich použití zcela zakázat. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládám, že s využíváním standardních cookies souhlasíte.

Cookies  využívám pro tyto služby:

 1. Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). O tom, jak Google používá cookies se více dozvíte zde.
 2. Facebook Pixel, poskytovanou společností Facebook Inc.  (dále jen „Facebook“). O tom, jak Facebook používá cookies se více dozvíte zde.
 3. LinkedIn Tracking Pixel, poskytovanou společností LinkedIn Corporation (dále jen „LinkedIn). O tom, jak LinkedIn používá cookies se dozvíte zde.

3. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno a příjmení, titul, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

– oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

– oprávněným zájmem je dále přímý marketing neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Pro zasílání obchodních sdělení zpracovávám tyto údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání newsletterů – informačních e-mailů. Váš souhlas, který mi vyjádříte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček, budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

E. Fotografická dokumentace, reference, videozáznamy

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu na svých stránkách použít fotografie, na kterých jste zobrazeni a videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni nebo vaše písemné reference, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

4. Komu mohou být vaše osobní údaje předány

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané téma zpracování specializují a umí data ochránit v souladu s GDPR. Takovými zpracovateli či příjemci osobních údajů mohou být zejména:

 • spolupracující účetní a daňový poradci;
 • spolupracující advokátní kancelář(e);
 • spolupracující finanční poradci, znalci a odhadci;
 • spolupracující realitní makléři;
 • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací;
 • dodavatelé IT služeb+
 • obchodní partneři a další osoby a subjekty, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, anebo jste mi k tomuto udělili pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů vašich opodstatněných zájmů (např. splnění vaší povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy)

Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Vaše osobní údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Pokud mi takovou povinnost ukládá zákon, budou osobní údaje zpřístupněny i příslušným správním orgánům,  tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat.

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě na e-mailové adrese gabi@rodinnamaklerka.cz.

Abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu, vaše práva jsou vysvětlena níže.

 1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Máte právo na přístup k osobním údajům, takže mě můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 15 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 3. Máte právo na opravu, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, pokud se u vás něco změní nebo shledáte-li své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
 4. Máte právo na výmaz („právo být zapomenut“). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, výjimky, kdy se výmaz neprovede, jsou v GDPR uvedené v čl. 17. (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
 5. Máte právo na omezení zpracování údajů, které můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (více je v čl. 18 GDPR). Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 6. Máte právo na přenositelnost údajů. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci. Budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.
 7. Máte právo vznést námitku proti zpracování. V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 8. Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.rodinnamaklerka.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Toto znění je účinné od 25.5.2018.